Pirmdiena, 11 Novembris 2019 05:57

Ūdens tehnoloģiju projekts paredz nozares darbaspēka kvalifikācijas pilnveidi

Vērtēt šo objektu
(2 balsis)

Lai sekmētu kvalificētā darbaspēka pieejamību nākotnē Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) uzsākusi sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) projekta iWatermap ietvaros ar mērķi izveidot izglītības stratēģiju, kas sekmēs nozares ilgtspēju un risinās šībrīža izaicinājumus - kvalificēta darbaspēka iztrūkumu un strauju nozares darbinieku vidējā vecuma palielināšanos.


Laika intervālā no šī gada 1. janvāra līdz 29. jūlijam mēs izlietojām to resursu daudzumu, ko mūsu planēta var dabiski atjaunot viena gada laikā. Ar katru gadu brīdis, kad izlietojam šo ikgadējo ekoloģisko budžetu, pienāk arvien agrāk. Ņemot vērā pašreizējo resursu izmantošanas tempu, mums būtu vajadzīgas 1,75 planētas, lai apmierinātu visu cilvēku pieprasījumu pēc dabas resursiem.
Ne par velti jau 2015. gadā visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis pieņēma ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam. Šīs stratēģijas pamatā ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas ir steidzams aicinājums visām - gan attīstītajām, gan jaunattīstības - valstīm rīkoties, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un veicinātu ekonomisko izaugsmi, risinot klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un strādājot, lai saglabātu mūsu planētas okeānus un mežus.
Viena no Eiropas Savienības iniciatīvām šo mērķu sasniegšanai ir Starpreģionu sadarbības programmas (INTERREG EUROPE) ietvaros īstenotais projekts iWatermap. Projekta mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā, sekmēt ilgtspējīgu nozares attīstību, kā arī palīdzēt palielināt šī sektora inovāciju ekosistēmas dalībnieku kritisko masu projekta partneru reģionos – Nīderlandē, Latvijā, Portugāle, Spānijā, Grieķijā, Rumānijā un Čehijā. Latvijā šo projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.
Inovācijas ūdens sektorā palīdz risināt globālos ūdens resursu pārvaldības izaicinājumus – ūdens trūkumu, tā izmantošanas efektivitāti un pielietojamību dažādās rūpniecības ražošanas sfērās, notekūdeņu attīrīšanu un to vairākkārtēju izmantošanu. Ūdens sektorā strādājošiem uzņēmumiem ir liels potenciāls radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kurus iespējams eksportēt un līdz ar to arī radīt jaunas darba vietas un stimulēt ekonomikas izaugsmi, taču bez atbilstoši kvalificēta darbaspēka šie mērķi var izrādīties grūti sasniedzami.
Viens no galvenajiem iWatermap projekta uzdevumiem ir nozares cilvēkresursu attīstības plāna izveidošana, lai nodrošinātu ūdensapgādes sektoru ar tā attīstībai un uzturēšanai nepieciešamo kvalificēto darbaspēku. RTU zinātnes prorektors Tālis Juhna, runājot par projekta nozīmīgumu Latvijā, skaidro, ka “šī projekta mērķis ir izmantojot inovācijas palielināt Latvijas ūdens tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspēju Eiropas tirgos. Projekta ietvaros tiek izstrādāta arī izglītības koncepcija talantu caurule - kā jau no skolas sola attīstīt ūdens tehnologu prasmes un kā veicināt talantu nonākšanu ūdens tehnoloģiju sektorā.” Arī LŪKA izpilddirektors Gints Pērkons piekrīt, ka darbs ūdensapgādes uzņēmumos ir jāpopularizē visos izglītības līmeņos un jāveido pozitīvs iespaids par profesijas prestiža līmeni.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem pašlaik Latvijā ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozares ir to nozaru starpā, kurās lielākais nodarbināto īpatsvars ir vecumā virs 50 gadiem. Atbilstoša darbaspēka trūkums ir sevišķi izteikts vidējā tehniskā personāla vidū. Šo problēmu nozarē atzīmē arī Tālis Juhna: “Darba devēji norāda, ka trūkst gan santehniķu, gan augstākā līmeņa ūdens tehnologu. Latvijā viens no vecākiem personāliem ir ūdens sektorā. To vajag atjaunot un veicināt jaunuzņēmumu veidošanos nozarē”.
RTU un LŪKA sadarbība ļaus izglītības satura veidotājiem saprast industrijai nepieciešamo speciālistu skaitu visos izglītības līmeņos, kā arī noskaidrot galvenās kompeteneces, kurām speciālistiem ir jāpiemīt. Tālis Juhna (RTU) uzskata, ka ir nepieciešams veidot vienu starptautiskā līmeņa ūdens tehnoloģiju maģistra līmeņa programmu, kā arī nodrošināt studentu un pasniedzēju mobilitāti sadarbībā ar Eiropas ūdens nozares ekselences centru Wetsus. Šādi speciālisti varētu attīstīt nākamās paaudzes uzņēmumus, kuri specializētos uz jaunu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu Latvijā. Kā piemēru viņš min Lietuvas uzņēmumu “August ir Ko”, un Latvijas uzņēmumu “REŠETILOVS” kuri izstrādā eksportam paredzētas notekūdens attīrīšanas iekārtas.
iWatermap projekta ietvaros tiks veicināta reģionālās inovāciju kritiskās masas attīstība, izveidoti ūdens tehnoloģiju ekosistēmas internacionalizācijas un nozares cilvēkresursu attīstības rīcības plāni, lai panāktu ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu un veicinātu nozares spēlētāju pārrobežu un starpdisciplināro sadarbību.
iWatermap projekts tiek īstenots no 2018. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 31.maijam. Projekta kopējais budžets ir 1 688 726 EUR (1 402 056 EUR (83%) sastāda ERAF finansējums, bet 286 669.90 EUR (17%) – partneru līdzfinansējums). Izglītības un zinātnes ministrijas budžets sastāda 154 135 EUR (131 014.75 EUR (85%) veido ERAF finansējums, bet 23 120.25 EUR (15%) - valsts līdzfinansējums).

Lasīts 1379 reizes