Šogad, 24. oktobrī Latvijas ārstu biedrība pasniedza ikgadējās Veselības gada balvas. Balvu saņēma arī SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskā attīrīšanas stacija "Daugavgrīva"  par risinājumiem Baltijas jūras, upju un ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā kopā godināti desmit laureāti. Tie ir pārtikas ražotāji, sabiedriskās organizācijas, valsts iestādes un pašvaldības, kuras ar savu darbību veido izpratni par sabiedrības veselību. Pirmoreiz  tika pasniegta balva par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā un nominēts Gada cilvēks sabiedrības veselībā.

Ārstu biedrība šo balvu pasniedz otro gadu pēc kārtas un balva ir iespēja pateikties visu jomu organizācijām un uzņēmumiem, speciālistiem un aktīviem cilvēkiem, kas nodrošina un veicina Latvijas iedzīvotāju veselību.

 Lūka vārdā apsveicam bioloģiskās notekūdeņu stacijas "Daugavgrīva" kolektīvu!

      KF logo      ES logo         Jurmala        Jurmalas udens 

2014. gada 27. augustā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas ūdens" parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" (identifikācijas numurs 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005) īstenošanu.

2012. gadā SIA „Jūrmalas ūdens" ieguva iespēju pretendēt uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai paplašinātu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus rajonos, kur pakalpojumu pieejamība ir daļēja. No šī brīža SIA „Jūrmalas ūdens" ir ieguldījis savus līdzekļus, izstrādājot Tehnisko projektu, lai tīklu paplašināšana projektā būtu iespējama Ķemeru, kā arī Mellužu un Asaru rajonos. Iesniegtais projekta pieteikums beidzot ir sekmīgi apstiprināts, un plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta īstenošanai piešķirts.
Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 16.3 miljonu euro apmērā un tiks finansētas no trim finanšu avotiem: Eiropas Savienības Kohēzijas fonds - 8.6 milj. EUR, Jūrmalas pilsētas dome gandrīz 4.0 milj. EUR, bet SIA „Jūrmalas ūdens" 3.7 milj. EUR.
Projektā bez projekta sagatavošanās izmaksām un būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumiem, kā būtiskākie plānoti divi būvdarbu līgumi:
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros, par ko SIA „Jūrmalas ūdens" nesen jau informēja, ka līgums ir noslēgts un sekmīgi uzsākta tā īstenošana;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros, kurā šobrīd norit iepirkuma procedūra, lai noteiktu pretendentu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Plānotais projekta apjoms ir liels, jo kopā paredzēts izbūvēt gandrīz 64 km ūdenssaimniecības tīklu un 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, bet projekta ieviešana nosaka samērā īsu īstenošanas laiku, jo projekts sekmīgi jāpabeidz līdz 2015. gada 1. septembrim. Ja otrā līguma iepirkuma procedūra noslēgsies veiksmīgi, būvdarbi ielās būs jāplāno ļoti intensīvi, tāpēc lūdzam Ķemeru, Mellužu un Asaru rajona iedzīvotājus būt saprotošiem pret kārtējiem būvdarbiem ūdenssaimniecības tīklu dēļ un īslaicīgu satiksmes organizāciju atšķirīgi no ierastā.
Projekta rezultātā tiks izbūvēti 1 103 individuālie ūdensapgādes un 1 534 sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievadi nekustamajiem īpašumiem, pa kuriem būs iespējams saņemt augstas kvalitātes dzeramo ūdeni no SIA „Jūrmalas ūdens", kā arī novadīt sadzīves kanalizāciju attīrīšanai atbilstoši tiesību aktu prasībām.
Sīkāka informācija par projekta īstenošanu un aktivitātēm, kā arī detalizēts kartogrāfiskais materiāls pieejams SIA „Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv vai SIA „Jūrmalas ūdens" Projekta ieviešanas vienībā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

ES logo                        KF logo                            Liepajasudens

 

Vasarā, tūlīt pēc līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā, 4. kārta" noslēgšanas ar būvuzņēmēju SIA „Evicon", tika uzsākti būvdarbi Slimnīcas ielā jauna ūdensvada izbūvei. Būvdarbi šajā objektā ir vieni no svarīgākiem, jo to rezultātā Liepājas centrālai slimnīcai tiks nodrošināti divi dzeramā ūdens ievadi, attiecīgi palienot ūdens padeves stabilitāti un drošību.

Jaunā cauruļvada izbūve paver iespējas rajona attīstībai un jauniem patērētājiem saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Pēc būvdarbu pabeigšanas, piemēram, Ceriņu ielā būs nodrošināta iespēja izmantot gan kanalizācijas, gan ūdensapgādes centralizētus pakalpojumus.

Cauruļvadu izbūves darbi vēl turpinās, bet atsevišķos posmos jau ir uzsākti labiekārtošanas darbi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ielas segumu un nodotu ielu transporta kustībai. Tāpat vēl jāveic pieslēguma mezgla pie Grīzupes ielas maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija un vienlaicīgi visu aizbīdņu nomaiņa.

Paralēli būvdarbiem Slimnīcas ielā Uzņēmējs ir uzsācis darbus arī citā pilsētas rajonā - Pļavu ielā. Posmā no Lauku līdz Salmu ielai ir paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus. Tādējādi tiek turpināts iesāktais darbs, paplašinot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus tajos dzīvojamo māju rajonos, kuros līdz šim pakalpojumi nebija pieejami.

Drīz plānots uzsākt būvdarbus arī Ābeļu, Skuju un Užavas ielās, kur tiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve.

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā,
63423417

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta’’. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1,9 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 88,9 % jeb 1,7 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 11,1%, kas ir 0,2 miljons eiro.

 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS -SIA „LIEPĀJAS ŪDENS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

KF logo   JurmalaJurmalas udens     ES logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SIA „Jūrmalas ūdens" 2014. gada 12.augustā parakstīts būvdarbu līgums par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Ķemeros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta", kurā paredzēts paplašināt ūdenssaimniecības tīklus vairāk nekā 20 km garumā, nodrošinot iespēju lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu vietās, kur tas līdz šim nebija pieejams. Tā kā ūdensapgāde Ķemeru rajonā daļēji nodrošināta jau šobrīd, realizējot līgumu tiks izbūvēti 153 ūdensvada un 412 sadzīves kanalizācijas tīkla atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Jau 2012. gadā nogalē SIA „Jūrmalas ūdens" rīcībā nonāca informācija, ka būs iespēja pretendēt un papildu finansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, lai realizētu ūdenssaimniecības attīstības projektu, paplašinot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus rajonos, kur to pārklājums ir daļējs un līdz ar to pakalpojums pieejams ierobežotā apjomā. SIA „Jūrmalas ūdens" sagatavoja projekta pieteikumu un uz to pieteicās. Šobrīd SIA „Jūrmalas ūdens" no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas augusta sākumā saņēma atzinumu par projekta apstiprinājumu, kas bija ilgi gaidītais projekta uzsākšanas brīdis. Jau iepriekš bija veikti apjomīgi priekšdarbi, izstrādājot tehnisko projektu un veicot iepirkuma procedūru nepieciešamajiem līgumiem, tomēr iekams VARAM nebija pieņemts gala lēmums par finansējuma piešķiršanu, slēgt nozīmīgos būvdarbu līgumus par tīklu paplašināšanu nebija iespējams.
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtā ir plānots paplašināt tīklus trijos Jūrmalas rajonos – Ķemeros, Mellužos un Asaros. Tā kā Ķemeru rajonam tehniskais projekts tika izstrādāts jau iepriekš, šobrīd var tikt uzsākta tīklu izbūves realizācija. Mellužu un Asaru rajonam vēl norit iepirkuma procedūra, lai noteiktu pretendentu, ar ko slēgt būvdarbu līgumu, tomēr paļaujoties uz sekmīgu tās īstenošanu, plānots, ka līdz nākamā gada beigām tīkliem jābūt izbūvētiem visos trijos rajonos.
Ķemeros tīklu paplašināšana plānota līdz 2015. gada 1.augustam, kad visam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā, līdz ar to ķemerniekus tuvākajā laikā sagaida intensīvi būvdarbi un satiksmes ierobežojumi. Precīza informācija par būvdarbu norisi un ar to saistītiem traucējumiem būs pieejama SIA „Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv , tomēr ceram uz sapratni no iedzīvotāju puses, jo izbūvēt tīklus bez rakšanas darbiem, diemžēl, nav iespējams.
Ņemot vērā, ka Tehniskais projekts tīklu izbūvei izstrādāts iepriekš, lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem attiecībā uz plānotajā pieslēguma vietām, jo gadījumā, ja situācija ir mainījusies, to vēl ir iespējams precizēt pirms būvdarbu veikšanas katrā konkrētā vietā. Šādā gadījumā lūdzam sazināties ar SIA"Jūrmalas ūdens" tehnisko daļu vai Projekta ieviešanas vienību, lai neskaidrības risinātu.
Ņemot vērā, ka būvdarbu līgumā paredzēti tikai maģistrālo un sadalošo tīklu, kā arī pieslēgumu vietu izbūve līdz ielu sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, aicinām iedzīvotājus jau laikus vērsties SIA „Jūrmalas ūdens" un saņemt tehniskos noteikumus, iekšpagalma tīklu projektēšanai un izbūvei. Tieši no savlaicīgas ielas pagalma tīklu izbūves būs atkarīgs brīdis, kad būs iespējams saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu no SIA „Jūrmalas ūdens". Kā jau norādīts, ievērojot noslēgtā līguma noteikumus, ielas tīkliem jābūt nodotiem ekspluatācijā nākamā gada augustā, līdz ar to, ja pagalma tīkli uz to brīdi būs izbūvēti, jau pēc gada būs iespējams noslēgt līgumu ar SIA „Jūrmalas ūdens" un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves kanalizāciju attīrīšanai.
SIA „Jūrmalas ūdens", realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu, ieguldījis ievērojamus līdzekļus tādu objektu izbūvē un rekonstrukcijā kā dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises, atdzelžošanas iekārtas un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī izbūvēti tīkli vairāk nekā 98 km apjomā. Rūpējoties par savu veselību un tīru vidi sev apkārt, SIA „Jūrmalas ūdens" aicina ikvienu atcerēties, cik būtiska ir kvalitatīva dzeramā ūdens lietošana, kā arī sadzīves notekūdeņu novadīšana un atbilstoša to attīrīšana.

 

Informāciju sagatavoja SIA "Jūrmalas ūdens" projekta ieviešanas vienība

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ceturtdiena, 14 Augusts 2014 03:59

UPB pabeidzis būvdarbus Liepājā ātrāk

ES logo                           Liepajasudens                          KF logo

Šajās karstajās dienās SIA „Liepājas ūdens" nodeva ekspluatācijā divus pēdējos objektus, kas bija iekļauti projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta". Ir pabeigti būvdarbi Vītolu ielā un J.Asara, Riņķu, Elizabetes un Ābeļu ielās. Pabeidzot būvdarbus šajos objektos, uzņēmējs AS „UPB" veiksmīgi ir ticis galā ar visiem darbiem, kas bija plānoti divos būvdarbu līgumos – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Liepājā" un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā".

Līgumu būvdarbu izpilde ir pabeigta krietni pirms termiņa. Īpaši priecājamies par ātrā laikā pabeigtajiem darbiem Vītolu ielā, kur tika rekonstruēts kanalizācijas kolektors 400 metru garumā posmā no Uliha ielas līdz kafejnīcai „Lira" un izbūvēta jauna lietus ūdeņu kanalizācija no Kūrmājas prospekta pa Uliha ielu, tālāk pa Vītolu ielu līdz Toma ielai – arī vidēji 400 metru garumā. Tādējādi šajā posmā ir atdalīti lietus notekūdeņi no sadzīves notekūdeņiem, attiecīgi samazinot novadīto notekūdeņu daudzumu uz kanalizācijas pārsūknēšanas stacijām un atvieglojot to darbu.

Savukārt Jāņa Asara ielā izbūvēja jaunu un rekonstruēja veco kanalizācijas kolektoru, kopā apmēram 600 metru garumā. Visām dzīvojamām mājām izbūvēti arī jauni kanalizācijas pieslēgumi. Riņķu ielā izbūvēja jaunus ūdensapgādes cauruļvadus kopā 500 metru garumā, kā arī jaunus ūdensvada pieslēgumus. Elizabetes un Ābeļu ielās izbūvēti gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas cauruļvadi. Līdz ar to iedzīvotājiem šajā rajonā, kuriem nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi, tagad ir nodrošināta iespēja tos izmantot.

Esam gandarīti par AS „UPB" veikumu, par to profesionalitāti un labo darba organizāciju, kas deva iespēju pabeigt darbus pirms plānotiem termiņiem. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību būvdarbu laikā, kas reizēm apgrūtināja ikdienas soli. Bet nu galu galā esam ieguvēji visi – jaunie cauruļvadi kalpos ilgi un nesagādās problēmas ne mūsu speciālistiem, ne iedzīvotājiem. Kopīgi esam paveikuši lielu darbu, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Liepājas pilsētas iedzīvotājiem un radītu pievilcīgu vidi darbam un atpūtai.

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā,
63423417

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta’’. Projekta kopējās izmaksas EUR 19,02 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 89,65 % jeb EUR 17,05 miljoni, bet Liepājas pilsētas pašvaldība ieguldīs EUR 1,97 miljonus. Savukārt SIA „Liepājas ūdens” segs PVN izmaksas par kopējo summu EUR 4,18 miljoni.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 3. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

ieguldījums tavā nākotnē!

ES logo                          Liepajasudens                    KF logo

 

Šī gada 31. jūlijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un SIA „Liepājas ūdens" noslēdza Civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta" īstenošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1,9 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 88,9 % jeb 1,7 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 11,1%, kas ir 0,21 miljons eiro.

Projekta galvenais mērķis ir paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Liepājas pilsētā un to ir paredzēts sasniegt, izbūvējot un rekonstruējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus pārsvarā tajos dzīvojamo namu rajonos, kur līdz šim minētie pakalpojumi nav bijuši pieejami. Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gada 1. septembris.

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā
63423417
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 4. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Pirmdiena, 04 Augusts 2014 12:28

Ūdenssaimniecības projekta norise Siguldā

ES logo            saltavots         KF logo

 

2007.-2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda ietvaros SIA „Saltavots" otro reizi ir izdevies piesaistīt finansējumu aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" īstenošanai.
Šīs aktivitātes mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.
Otrais līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta" īstenošanu ir noslēgts 2014. gada 10. aprīlī.
Noslēgtā līguma ietvaros galvenokārt tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamība. Informāciju par ielām, kurās šī projekta ietvaros (īstenojot komponentes K-1; K-2; K-3) tiks paplašināti maģistrālie kanalizācijas tīkli var iegūt interneta vietnē www.saltavots.lv (publikācija - Informācija par ūdenssaimniecības projekta norisi Siguldā), interneta vietnē www.sigulda.lv (publikācija - Informācija par ūdenssaimniecības projekta norisi Siguldā). Iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju ir iespējams iegūt arī sūtot pieprasījumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., zvanot vai rakstot projekta vadītājai (tālrunis 67971729, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).
Šobrīd ir izstrādāti un saskaņoti visi tehniskie projekti. Noslēgti visi būvdarbu līgumi. SIA „Būvenergo A" veic kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus Ķiparu rajonā, AS „UPB" ir uzsācis kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus Peltes - Kalnabeites rajonā. Par kanalizācijas tīklu izbūvi Siguldas pilsētas daļā 25.06.2014. ir noslēgts līgums ar SIA „Būvenergo A."
Nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas ielās, kur šobrīd plānoti vai notiek būvdarbi, pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai būs iespējama pēc izbūvēto maģistrālo tīklu būvdarbu pabeigšanas, rakstiski pieprasot tehniskos noteikumus SIA „Saltavots". Informācija par izbūvēto tīklu pabeigšanu tiks publicēta mājas lapās: www.saltavots.lv; www.sigulda.lv
Atgādinām, ka pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un jāuzrāda SIA „Saltavots" speciālistam. Pēc pieslēguma izbūves ir jāslēdz līgums ar SIA „Saltavots" par centralizētās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.
Patvaļīga pieslēgšanās SIA „Saltavots" tīkliem ir aizliegta! Aizliegta ir arī neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšana gruntī, grāvjos, lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmās.
Veicot būvdarbus Ķiparu rajonā būvuzņēmējam ir jāšķērso drenāžas cauruļvadi, dažās šķērsojuma vietās ir nepieciešams šķērsojuma vietu demontēt un pēc tam atjaunot. Fotouzņēmumā ir redzams viens no drenāžas sistēmas cauruļvadu posmiem Līgo ielā, kurš tiek izmantots neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšanai vidē. Rezultātā vide piesārņota, ilgtermiņā cauruļvads pārklājas ar sadzīves notekūdeņu rupjajām frakcijām un neveic vairs arī vairs drenāžas funkcijas.
Aicinām iedzīvotājus izmantot pieslēguma iespējas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācija sistēmai!

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005 )

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

ES logo                            Liepajasudens               KF logo

 

SIA „Liepājas ūdens" šī gada 17. jūlijā noslēdza būvdarbu līgumu ar būvuzņēmēju SIA „Evicon" par kopējo summu 1 197 448,17 EUR. SIA „Evicon" tika atzīts par uzvarētāju SIA 'Liepājas ūdens" organizētajā būvdarbu iepirkumā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā, 4. kārta".

Minētais līgums tiek realizēts projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta" ietvaros. Projektam ir piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,7 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi 0,21 miljons eiro apjomā.

Būvdarbu līgums paredz jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūvi 3,5 km garumā, kā arī kanalizācijas tīklu izbūvi un renovāciju 3,0 km garumā vairākos Liepājas pilsētas rajonos. Jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus izbūvēs Pļavu, Salmu un Bernātu ielu rajonā, Ābeļu un Skuju ielu rajonā, Kungu, Kaļķu, Ķieģeļu un Ālandes ielās. Vienlaicīgi ar jaunu cauruļvadu izbūvi minētajos rajonos tiks veikta arī tehniski neatbilstošo kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija.

Pēc būvdarbu pabeigšanas palielināsies centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība privātmāju rajonu iedzīvotājiem.

Visus būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2015. gada vasarā.

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā
63423417

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 3. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

ES logo    saltavots KF logo

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

2014. gada 25. jūnijā, Siguldā, starp SIA „Saltavots" un SIA „Būvenergo A" tika parakstīts būvdarbu līgums par kanalizācijas tīklu paplašināšanu Siguldas pilsētas daļā.
Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta", Nr. DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005, ietvaros.
Līguma ietvaros Siguldas pilsētas daļā paredzēts apmēram 7,8 km garumā paplašināt maģistrālos kanalizācijas tīklus, izbūvēt 4 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, veikt vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju un apmēram 800 m garumā paplašināt ūdensapgādes tīklu.
Noslēgtā līguma summa (bez PVN) EUR 1 061 676,67
Līguma realizācijas rezultātā tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, samazināts vidē novadītais piesārņojums no mājsaimniecību sadzīves notekūdeņu krājtvertnēm un nedaudz paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

PROJEKTU
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta" (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005 )
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

ES logo                               KF logo                      Liepajasudens

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Sagaidot Līgo svētkus, SIA „Liepājas ūdens" nodeva ekspluatācijā trīs objektus, kas bija iekļauti pērnā gada martā noslēgtā būvdarbu līgumā starp uzņēmumu un AS „Per Aarsleff" Latvijas filiāli „Kanalizācijas cauruļvadu renovācija Brīvības, Ganību, Ģ.Baloža, M.Ķempes un Stārķu ielās, Liepājā". Līdz ar to visi minētā līguma darbi ir pilnībā pabeigti un būvnieki tos paveica četrus mēnešus pirms noteiktā termiņa.

M.Ķempes ielā no Ezermalas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai, kopumā 750 metru garumā, tika renovēts kanalizācijas kolektors un veikta arī kanalizācijas aku renovācija. Tāpat Stārķu ielā posmā no Riņķu ielas līdz Ventspils ielai, kopā 181metrs un Ģenerāļa Baloža ielā, posmā no Piestātnes ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, kopā 428 metru garumā tika rekonstruēti kanalizācijas kolektori. Arī šajās ielas veica kanalizācijas aku atjaunošanu, tādējādi novēršot gruntsūdeņu pieplūdes kanalizācijas sistēmā.

Kā jau minēts, visus šos darbus veica būvuzņēmējs AS „Per Aarsleff", ar ko sadarbība notiek jau ilgu laiku un kas ir pierādījis, ka ir ļoti labi speciālisti tieši beztranšeju rakšanas metožu tehnoloģiju pielietošanā un izpildē. Jau pagājušā gadā, strādājot tik sarežģītos objektos Brīvības ielā, „zeķes" vilkšanas meistari nelika vilties. Arī šajos, nu jau pabeigtajos objektos, visi darbi noritēja raiti, bez aizķeršanās, daudzviet pat strādājot ātrāk, nekā noteikts darbu izpildes laika grafikos. SIA „Liepājas ūdens" ir gandarīti par šo sadarbību, gandarīti par paveikto un par atjaunotajiem kanalizācijas kolektoriem un tīkliem, kas nu kalpos liepājniekiem ilgu laiku nesagādājot nekādas problēmas.

Arī vēl atlikušie būvdarbi, ko veicam Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta" ietvaros, strauji tuvojas noslēgumam. AS „UPB" jau jūlijā plāno nodot ekspluatācijā objektus Dunalkas, Zāļu un Amatas ielās, kur tika veikti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu izbūves darbi. Riņķu ielā jau visi darbi ir galā, bet J.Asara ielā būvdarbi pabeigti, vēl tikai jāveic ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.

Šobrīd būvnieki no AS „UPB" vēl strādā Vītolu ielā, kur veic kanalizācijas kolektora rekonstrukciju un lietus notekūdeņu savākšanas cauruļvada izbūvi posmā no Ūliha ielas līdz Graudu ielai. Darbi uz priekšu rit raiti un jau līdz augusta sākumam visus būvdarbus un ielas seguma atjaunošanas darbus plānots pabeigt.

 

Sarmīte Jēkabsone
atbildīgā par publicitāti Projektā,
63423417

 

UZZIŅAI:SIA ''Liepājas ūdens'' turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ''Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta''. Projekta kopējās izmaksas EUR 19,02 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 89,65 % jeb EUR 17,05 miljoni, bet Liepājas pilsētas pašvaldība ieguldīs EUR 1,97 miljonus. Savukārt SIA „Liepājas ūdens" segs PVN izmaksas par kopējo summu EUR 4,18 miljoni.

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 3. KĀRTA" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „LIEPĀJAS ŪDENS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.